Právní upozornění

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

OBECNÉ INFORMACE

Vydavatelem webové stránky http://bailleul.com (dále jen „stránky“) je společnost Laboratoires Bailleul International, Société Anonyme s kapitálem ve výši 110 000,00 CHF, se sídlem na Rue de Bourgogne 31 1203 GENEVA – Švýcarsko, zapsaná v obchodním rejstříku kantonu Ženeva pod číslem CH-660-1529012-5-CHE-182.074.614 DIČ (dále jen „společnost“).

Stránky jsou provozovány společností EVOK Altern8 SA - Rte des Arsenaux 9 - 1700 Fribourg – Suisse N° IDE : CHE-105.467.972

Společnost Laboratoires Bailleul International udržuje své webové stránky, přičemž zvláštní důraz klade na kvalitu, úplnost a bezpečnost informací na nich obsažených. Kromě toho přijímá veškerá přiměřeně možná opatření k zajištění řádného fungování stránek.

Pokud při procházení stránek narazíte na jakýkoli problém nebo máte jakýkoli jiný dotaz k samotným stránkám, můžete nás kontaktovat na následující adrese: Laboratoires Bailleul International, Rue de Bourgogne 31 1203 GENEVA – contact@bailleul.com.

Si vous rencontrez un problème quelconque lors de votre navigation sur le Site, ou pour toute autre question sur le Site lui-même, vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes : Laboratoires Bailleul International, Rue de Bourgogne 31 1203 GENEVA – contact@bailleul.com

Všeobecné podmínky použití

Oblast působnosti

Přístup na stránky a používání jejich obsahu se řídí následujícími všeobecnými podmínkami používání. Vstup na stránky a jejich prohlížení představuje váš bezvýhradný souhlas s těmito všeobecnými podmínkami používání.

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST

Informace na stránkách jsou určeny pro použití soukromými osobami a/nebo zdravotnickými pracovníky žijícími ve Švýcarsku. Stránky mohou být přístupné také osobám žijícím v jiných zemích, jejichž předpisy se mohou lišit od předpisů platných ve Švýcarsku. Informace na stránkách proto mohou být nevhodné pro jiné země než Švýcarsko nebo nemusí splňovat jejich předpisy.

Tyto stránky a informace, které obsahují, nejsou určeny ani schváleny pro použití ve Spojených státech amerických nebo americkými občany či rezidenty.

PODMÍNKY PŘÍSTUPU NA STRÁNKY VYHRAZENÉ PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Přístup na dotyčné stránky je vyhrazen profesionálním uživatelům, kteří již dříve vyplnili registrační formulář nezbytný k přidělení uživatelského jména a hesla.

Uživatel zaručuje, že během registračního procesu sdělil přesné informace. Zavazuje se neprodleně a písemně (poštou, faxem, e-mailem) informovat společnost Laboratoires Bailleul International o jakékoli změně těchto informací.

Uživatelské jméno a heslo přiřazené každému uživateli jsou přísně důvěrné. Uživatel je výhradně odpovědný za jejich uchování, stejně jako za důvěrnost svého uživatelského jména a hesla. Je také odpovědný za jakoukoli žádost a obecněji za jakýkoli úkon, který může být proveden pod jeho uživatelským jménem a/nebo s jeho heslem.

Práva udělená uživateli a výhody s tím související jsou osobní a nepřenosná. Jakékoli použití stránky pomocí uživatelského jména a/nebo hesla bude považováno za provedené dotyčným uživatelem. Za jakoukoli ztrátu, zpronevěru nebo neoprávněné použití uživatelského jména a/nebo hesla a jejich důsledky odpovídá příslušný uživatel. V takovém případě se uživatel zavazuje neprodleně informovat společnost Laboratoires Bailleul International, aby přistoupila k okamžité úpravě hesla přiděleného při registraci.

Společnost Laboratoires Bailleul International může z technických nebo bezpečnostních důvodů upravit uživatelské jméno a/nebo heslo jakéhokoli uživatele přiřazené při registraci.

Povaha a rozsah informací zveřejněných na stránkách

Stránky můžou obsahovat názory odborníků v určité oblasti související s jejich obsahem nebo výňatky z článků v tisku. Za tyto informace výhradně odpovídá příslušný odborník nebo autor článku a nemusí nutně odrážet názor společnosti.

Stránky mohou také obsahovat informace týkající se zdraví, fyzického stavu, lékařského oboru nebo léčebných procedur určených výhradně pro humánní použití. Tyto informace v žádném případě nepředstavují lékařské doporučení a na stránkách jsou zveřejněny pouze pro informační účely.

Tyto informace nesmí být za žádných okolností použity k diagnostice nemoci nebo fyzického problému nebo k předepisování nebo užívání léků. Měli byste se poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, kteří jsou zdravotnickými pracovníky a jedinými kvalifikovanými osobami oprávněnými poskytnout vám doporučení vhodné na vaši konkrétní situaci.

V důsledku toho souhlasíte s tím, že společnost nenese odpovědnost za žádné z informací nebo služeb nabízených na stránkách, a souhlasíte s tím, že tyto informace a/nebo služby využíváte svobodně, podle vlastního uvážení a na svou výhradní odpovědnost.

A konečně, informace obsažené a zveřejněné na stránkách pravděpodobně budou obsahovat přímé nebo nepřímé odkazy na produkty, programy a služby společnosti, které nejsou aktuálně inzerovány nebo dostupné v určitých zemích nebo regionech, nebo které mohou být prodávány pod jinou značkou a podléhají odlišným předpisům a podmínkám použití v závislosti na zemi. Takové odkazy neznamenají, že společnost zamýšlí prodávat takové produkty, programy nebo služby ve vaší zemi. Pokud potřebujete informace o produktech, programech a službách dostupných ve vaší zemi, kontaktujte nás.

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Naše společnost je vlastníkem domény https://bailleul.com.Stránky jsou duševním dílem chráněným zákony o duševním vlastnictví. Stránky jako celek a každý z prvků, které je tvoří (jako jsou texty, stromové struktury, software, animace, obrázky, fotografie, ilustrace, schémata, loga, zvuky, hudba atd.), jsou, pokud není uvedeno jinak, výhradním vlastnictvím naší společnosti, která je jediná oprávněna používat související práva duševního vlastnictví.

V důsledku toho je v souladu s ustanoveními zákonů o duševním vlastnictví, legislativy a nařízení všech zemí a mezinárodních úmluv přísně zakázáno používání celé stránky nebo její části, ať už stažením, reprodukcí, přenosem, reprezentací nebo distribucí, z jiných než osobních a soukromých důvodů použití pro nekomerční účely. Porušením těchto ustanovení se vystavujete sankcím za porušení zákonů o duševním vlastnictví, tak trestního zákoníku, zejména zákonu o porušení autorských práv a ochranných známek, a občanskoprávní odpovědnosti podle občanského zákoníku.

Ochranné známky a názvy domén, stejně jako vzory a návrhy, které se objevují na stránkách, jsou výhradním vlastnictvím naší společnosti, pokud není uvedeno jinak. Jakákoli reprodukce, použití nebo změny těchto ochranných známek, názvů domén, vzorů a návrhů jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány.

Naše společnost může kdykoli a bez předchozího upozornění částečně nebo zcela upravit obsah stránek, smazat jej nebo dočasně pozastavit jeho šíření.

ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST

Naše společnost vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila, že informace dostupné na stránkách jsou přesné a aktuální. Naše společnost však žádným způsobem nezaručuje, že tyto informace jsou přesné, úplné a aktuální. Naše společnost neposkytuje žádné výslovné ani implicitní záruky týkající se všech stránek nebo jejich části. Informace prezentované na stránkách za jakýmkoli účelem nepředstavují v žádném případě lékařské doporučení. V důsledku toho vás prohlížení sekcí těchto stránek v žádném případě nezbavuje povinnosti vyhledat radu nebo navštívit zdravotnického pracovníka (lékaře, pediatra, lékárníka atd.).

Naše společnost za žádných okolností nenese odpovědnost za jakoukoli přímou nebo nepřímou újmu vyplývající z prohlížení a/nebo používání stránek bez ohledu na příčinu, původ, povahu a/nebo důsledky této újmy. Naše společnost zejména odmítá veškerou odpovědnost v případě přerušení provozu nebo nedostupnosti stránek, výskytu chyb, jakýchkoli škod způsobených podvodným jednáním třetích stran s využitím stránek (jako jsou vniknutí hackerů).

Naše společnost vynakládá veškeré úsilí, aby zaručila bezpečnost databází obsahujících osobní údaje shromážděné na stránkách. Naše společnost však nemůže kontrolovat rizika spojená s tím, jak funguje internet, a uživatelé jsou proto upozorněni na možná rizika spojená s důvěrností související s odesíláním dat prostřednictvím této sítě.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Stránky této lokality mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky provozované třetími stranami. Naše hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran jsou určeny pouze k usnadnění prohlížení. Naše společnost nemá žádnou kontrolu nad současným nebo budoucím obsahem webových stránek třetích stran, na které vedou hypertextové odkazy na našich webových stránkách. Naše společnost pouze odkazuje na tyto webové stránky třetích stran, ale není nijak spojena s jejich obsahem.

V důsledku toho naše společnost nepřijímá žádnou odpovědnost (zejména redakční) s ohledem na přístup a/nebo obsah webových stránek třetích stran. Naše společnost zejména nemůže za žádných okolností nést odpovědnost za jakékoli porušení autorských práv nebo ochranných známek nebo jakékoli porušení jiných práv duševního vlastnictví vyplývající z přístupu na stránku prostřednictvím hypertextového odkazu. Za jakékoli nezákonné, nesprávné nebo neúplné informace obsažené na webových stránkách třetí strany, a zejména za jakoukoli škodu způsobenou použitím nebo nepoužitím takových informací, nese výhradní odpovědnost vydavatel dotyčných webových stránek třetí strany a nikoli naší společnost.

Hypertextové odkazy na stránky jiné než na jejich domovskou stránku lze vytvářet pouze s předchozím výslovným a písemným souhlasem naší společnosti a tento souhlas lze kdykoli odvolat bez náhrady. Stránky této lokality by za žádných okolností neměly být vkládány na stránky jiné webové stránky. Návštěvní musí být vždy informován o tom, že je přesměrován na jiné webové stránky.

REKLAMA NA PRODUKT NEBO SLUŽBU

Stránky neobsahují žádnou reklamu na produkty nebo služby v jakékoli formě.

Změny podmínek používání

Naše společnost vás informuje, že tyto všeobecné podmínky používání mohou být kdykoli a bez upozornění změněny. Tyto úpravy se stávají závaznými, jakmile jsou zveřejněny online, a jsou považovány za přijaté bez výhrad, když vstoupíte na stránky poté, co byly zveřejněny online. Doporučujeme tuto sekci pravidelně kontrolovat.

JURISDIKCE

Jakýkoli spor týkající se těchto stránek bude postoupen soudům kantonu Ženeva ve Švýcarsku s výhradou odvolání u Federálního soudu.

LABORATOIRES Bailleul v číslech

250

celosvětově zaregistrovaných léčivých přípravků

x

56

zemí a 16 dceřiných společností

x

100%

rodinná firma